Chuck-will's-widow Antrostomus carolinensis

  • Fulton, Georgia, United States