Woodchat Shrike Lanius senator

  • Al Jahrah, Kuwait