Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto

  • Lake, Montana, United States