Blue-throated Flycatcher - Kushankur Bhattacharyya