Elegant Trogon Trogon elegans

  • Cochise, Arizona, United States