Northern Shrike - Anthony Macchiarola
Anthony Macchiarola
Putnam, New York, United States