White-throated Sparrow Zonotrichia albicollis

  • Schenectady, New York, United States