Pied-billed Grebe Podilymbus podiceps

  • Santa Cruz, Arizona, United States