White-faced Ibis Plegadis chihi

  • Oregon, United States