Sage Thrasher Oreoscoptes montanus

  • Wyoming, United States