Mountain Bluebird Sialia currucoides

  • New Mexico, United States