Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto

  • Monroe, Florida, United States