Iceland Gull - Bob Stymeist
Bob Stymeist
Middlesex, Massachusetts, United States