Bobolink Dolichonyx oryzivorus

  • North Dakota, United States