White-faced Ibis Plegadis chihi

  • Montana, United States