Vesper Sparrow Pooecetes gramineus

  • Teton, Montana, United States