Great Blue Heron (White form) Ardea herodias occidentalis

  • Miami-Dade, Florida, United States