Bobolink Dolichonyx oryzivorus

  • Henry, Missouri, United States