Wild Turkey Meleagris gallopavo

  • Cameron, Texas, United States