White-throated Sparrow Zonotrichia albicollis

  • Lucas, Ohio, United States