Canyon Wren Catherpes mexicanus

  • Jeff Davis, Texas, United States