Pied-billed Grebe Podilymbus podiceps

  • Stafford, Kansas, United States