Eastern Towhee Pipilo erythrophthalmus

  • Iowa, Wisconsin, United States