Egyptian Goose - Jeffrey Mann

Egyptian Goose Alopochen aegyptiaca

Jeffrey Mann
Bexar, Texas, United States