Egyptian Goose Alopochen aegyptiaca

  • Bexar, Texas, United States