Pale-bellied Tapaculo Scytalopus griseicollis

  • Meta, Colombia