Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

  • Chennai, Tamil Nadu, India