White Ibis Eudocimus albus

  • Miami-Dade, Florida, United States