Great Blue Heron Ardea herodias

  • Miami-Dade, Florida, United States