White-throated Sparrow Zonotrichia albicollis

  • Franklin, New York, United States