Andean Tit-Spinetail Leptasthenura andicola

  • Napo, Ecuador