Barn Swallow - Vasanthan Panchavarnam

Barn Swallow Hirundo rustica

Vasanthan Panchavarnam
Coimbatore, Tamil Nadu, India