Tui Parakeet Brotogeris sanctithomae

  • Acre, Brazil