Midshipman Porichthys notatus

  • Jefferson, Washington, United States