Red-legged Thrush Turdus plumbeus

  • Miami-Dade, Florida, United States