House Wren Troglodytes aedon

  • Lewis and Clark, Montana, United States