White-cheeked Turaco (White-cheeked) Tauraco leucotis leucotis

  • Oromia, Ethiopia