Blyth's Pipit Anthus godlewskii

  • Bretagne, France