Pied-billed Grebe Podilymbus podiceps

  • Charleston, South Carolina, United States